Forma partnerstva
Finačná príspevok na financovanie potrieb mladých športových talentov.
– priamy finančný dar (Darovacia zmluva alebo Zmluva o reklame)
– venovanie podielu na dani z príjomov
– iná forma spolupráce

Pozn. Na vyžiadanie doručíme prezentáciu o možnostiach spolupráce a rozpočet združenia.

Výhody partnerstva
Vaša spoločnosť bude pri zrode novej športovej kariéry a pri prvých dôležitých športových úspechoch talentovaného športovca.

Vaša spoločnosť pomôže prefinancovať účasť na medznárodných súťažiach, olympijských kvalifikáciách, ktoré sú pre mladých taelntovaných športovcov bez pomoci partnera neprístupné.

Vaša spoločnosť pomôže zmedializovať individuálne športy širokej verejnosti. SPONCLE zabezpečí pravidlený monitoring a komunikácia podporeného dieťaťa prostredníctvom pravdlených tlačových správ, pravidleným updateom na sociálnych sieťach.

Vaša spoločnosť si zlepší imidž prezentáciou podpory na súťažiach, v médiách. Forma a spôsob prezentácie loga partnera je súčasťou Zmluvy o spolupráci, resp. Zmluvy o reklame.

Vaša spoločnosť sa rozhodne, ktorý individuálny šport, resp. koré talentované dieťa podporí a môže sa spolupodielať na rozhodovaní a usmernení od samotného začiatku športovej kariéry dieťaťa.

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN SK05 3100 0000 0040 0117 8503
VS 012016

Kontakt:
info@sponcle.com
www.sponcle.com

Mgr. Timotej Kelecsényi
0903 342 608

Ing. Jana Kelecsényi
0903 208 724