SPONCLE – kids sport associaton

SPONCLE- kids sport association bol založený na podporu a pomoc mladým športovým talentom. Podieľa sa na uskutočňovaní programov a cieľov v oblasti ochrany a presadzovania záujmov a práv dieťaťa, jeho kultúrnych, zdravotných potrieb a starostlivosti o vzdelávanie a rodinu, a to podporou rozvíjania šporotvého nadania týchto detí.

SPONCLE- kids sport association svoju činnosť vykonáva v súlade s týmito stanovami a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.

§ 1

NÁZOV A SÍDLO
Názov organizácie je SPONCLE – kids sport association (ďalej len SPONCLE).
SPONCLE je mimovládna, nezávislá a nepolitická organizácia, ktorá zastupuje záujmy mladých športových talentov na území Slovenskej republiky. SPONCLE sa podieľa na uskutočňovaní cieľov a programov v oblasti podpory rozvíjania šprotového nadania detí prevažne v oblasti individuálnych športov.
Sídlom SPONCLE je Pezinok, Myslenická 58, PSČ 902 03

SPONCLE je samostatnou právnickou osobou s právnou subjektivitou, koná svojím menom a má hmotnú zodpovednosť za svoje záväzky.

§ 2

POSLANIE A HLAVNÉ ÚLOHY SPONCLE
Zastupuje záujmy členov. Podieľa sa na propagácii činnosti, ideí, zámerov a iniciatív podpoory mladých športových talentov prevažne v oblasti inidviduálnych športov.

Získava materiálnu, finančnú a ideovú podporu verejnosti pre podporu mladých športových talentov. Poskytuje poradenstvo, propagáciu, koordináciu a pomáha s manažovaním vzťahov medzi partnermi a podporovanými deťmi. Spolupráca a podpora mladých športových talentov je vždy potvrdená písomnou zmluvou.

Obhajuje práva a záujmy detí v oblasti športu na území Slovenskej republiky a získava k tomu všestrannú podporu.
V plnení svojich úloh SPONCLE spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s dobrovoľnými spoločenskými organizáciami a s jednotlivými odborníkmi, pôsobiacimi v oblasti kultúry, športu a starostlivosti o deti.

Pravidelne informuje verejnosť o svojich úlohách a činnosti a o úlohách a činnosti SPONCLE a za týmto účelom vydáva publikácie.

Organizuje školenia, kurzy, športové sústredenia doma i v zahraničí.

Vykonáva verejnoprospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok na rozvíjanie športového nadania detí.

Buduje a zveľaďuje materiálne zázemie individuálnych športov.

§ 3

ČLENSTVO
Členom SPONCLE môže byť občan, fyzická i právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s cieľmi, činnosťou a poslaním združenia. Členstvo štátnych orgánov a politických strán a hnutí je vylúčené.

Členstvo v SPONCLE je zlúčiteľné s členstvom v iných organizáciách, združeniach a iniciatívach, ktorých ciele, činnosť a poslanie sú v súlade s cieľmi, činnosťou a poslaním SPONCLE.

Členstvo v SPONCLE je dobrovoľné.

Členom môže byť každý po vyplnení prihlášky za člena a zaplatení zápisného a pri aktívnom podieľaní sa na činnosti SPONCLE. Výška zápisného je stanovená sumou 20 EUR na rok pri individuálnom členstve a pri kolektívnom členstve sumou 200 EUR na jeden kalendárny rok.

Mimovládne organizácie vzhľadom na ciele a ich charakter sú oslobodené od platenia zápisného.

Členstvo schvaľuje Predsedníctvo najneskôr do jedného roka od podania prihlášky.

Členstvo je individuálne, kolektívne a čestné. Individuálne členstvo: je členstvo jednotlivca, ktorý nevystupuje za žiadnu organizáciu, ktorá je kolektívnym členom SPONCLE. Individuálnym členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov a ktorý súhlasí so Stanovami SPONCLE.  Kolektívne členstvo: je členstvo organizácie, ktorá svojím obsahovým zameraním, svojimi cieľmi a programom korešponduje s cieľmi, poslaním a činnosťou SPONCLE a je ochotná sa aktívne podieľať na jeho činnosti. Členstvo organizácie, ktorej členstvo tvoria prevažne kolektívni členovia, je vylúčené. Zasadania orgánov SPONCLE sa zúčastňuje delegovaný zástupca kolektívneho člena. Záujemcovia o prácu v SPONCLE, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, sa môžu na činnosti SPONCLE podieľať prostredníctvom kolektívneho členstva. Čestné členstvo: je členstvo domácej alebo zahraničnej fyzickej alebo právnickej osoby a občana, ktorí sa zaslúžili o prácu SPONCLE a o šírenie a praktickú realizáciu ideí SPONCLE. Čestný člen nemôže byť volený do orgánov SPONCLE a rokovaní sa zúčastňuje s hlasom poradným. Čestné členstvo udeľuje Zhromaždenie na návrh Predsedníctva.

Člen SPONCLE má právo:

 • podieľať sa na činnosti SPONCLE a jeho orgánov a byť o tejto činnosti informovaný,
 • podávať návrhy a pripomienky k činnosti SPONCLE, žiadať ich prerokovanie a zúčastniť sa tohoto rokovania v súlade s rokovacím a organizačným poriadkom SPONCLE,
 • podávať návrhy na kandidátov členov Predsedníctva a revíznej komisie, voliť a byť volený do týchto orgánov SPONCLE,
 • v prípade delegovania predsedníctvom zastupovať záujmy SPONCLE v orgánoch pre SPONCLE,
 • dobrovoľne ukončiť členstvo,

Člen SPONCLE je povinný:

 • dodržiavať stanovy SPONCLE,
 • aktívne sa zúčastniť plnenia úloh SPONCLE a hájiť jeho záujmy,
 • platiť ročné členské príspevky. Minimálna výška členského príspevku je 20 EUR na jeden rok. Minimálna výška príspevku pri kolektívnom členstve je 200 EUR na jeden kalendárny rok. Členské príspevky sú členovia povinní zaplatiť do 31. decembra každého kalendárneho roka. Spôsob si zvolí člen sám (poštový poukaz, platenie v hotovosti v sídle SPONCLE, bankovým prevodom).

Zánik členstva:

 • dohodou, úmrtím člena, zánikom fyzickej a právnickej osoby, vystúpením, vylúčením a zrušením čestného členstva,
 • vystúpením členstvo zaniká, ak člen SPONCLE písomne oznámi, že zo SPONCLE vystupuje. Členstvo zaniká doručením oznámenia Predsedníctvu.
 • o vylúčení individuálneho alebo kolektívneho člena rozhoduje Predsedníctvo, ak sa člen dopustí činnosti, ktorá je v rozpore so Stanovami SPONCLE, alebo trestnej činnosti. Proti rozhodnutiu Predsedníctva sa môže člen odvolať Revíznej komisii, ktorá odvolanie predloží najbližšiemu Zhromaždeniu. V takom prípade je do doby rozhodnutia Zhromaždenia jeho členstvo pozastavené (nemá práva a povinnosti člena). Rozhodnutie Zhromaždenia o zrušení členstva je konečné.
 • o zrušení čestného členstva rozhoduje Zhromaždenie na návrh Predsedníctva. Od doby prejednania návrhu na zrušenie čestného členstva Predsedníctvom do rozhodnutia Zhromaždenia je čestné členstvo pozastavené. Rozhodnutie Zhromaždenia o zrušení čestného členstva je konečné.
 • členstvo zaniká, ak člen po písomnom upozornení neplatí členské príspevky po dobu najmenej dvoch rokov.

§ 4

ORGÁNY SPONCLE
Orgánmi SPONCLE sú:

 • Zhromaždenie,
 • Výkonná rada,
 • Predsedníctvo,
 • Revízna komisia.

§ 5

ZHROMAŽDENIE
Zhromaždenie je najvyšším orgánom SPONCLE, v ktorom sú zastúpení všetci jeho členovia. Ustanovujúce zhromaždenie zvoláva prípravný orgán SPONCLE oznámením v masovokomunikačných prostriedkoch a osobným pozvaním občanov a organizácií, ktoré prejavili záujem o členstvo v SPONCLE. Ustanovujúce zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nepárny počet účastníkov.

Zhromaždenie:

 • rozhoduje o zásadných otázkach činnosti SPONCLE,
 • schvaľuje, upravuje a mení Stanovy SPONCLE,
 • volí a odvoláva predsedu SPONCLE a ostatných členov Predsedníctva a predsedu a členov Revíznej komisie,
 • schvaľuje správy o činnosti Predsedníctva,
 • schvaľuje hospodárenie SPONCLE a jeho rozpočet,
 • rozhoduje o zmene výšky zápisného a členského príspevku u individuálnych a kolektívnych členov SPONCLE, o termíne a spôsobe úhrady členského príspevku,
 • rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam Predsedníctva o zrušení členstva,
 • na základe návrhov Predsedníctva rozhoduje o udeľovaní alebo zrušení čestného členstva SPONCLE,
 • rozhoduje o zániku SPONCLE.
 • Zhromaždenie sa schádza najmenej jeden raz do roka. Zhromaždenie zvoláva predseda SPONCLE na základe rozhodnutia Predsedníctva. Ak o to požiada aspoň jedna tretina členov členov SPONCLE, je predseda SPONCLE povinný zvolať Zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 21 dní.
 • Prípravu Zhromaždenia zabezpečuje Predsedníctvo.
 • Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej polovica členov SPONCLE. Ak sa v stanovený čas nedostaví potrebný počet členov, môže sa po polhodinovej  čakacej lehote od tejto podmienky upustiť a viesť rokovanie i uznášať sa za daného počtu prítomných.
 • Každý člen SPONCLE má jeden hlas. Zástupca kolektívneho člena musí byť k hlasovaniu písomne splnomocnený organizáciou, ktorú zastupuje a na požiadanie sa týmto splnomocnením musí preukázať.
 • Čestný člen má hlas poradný.
 • Za prijatie uznesenia musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov. Zmenu Stanov SPONCLE alebo zánik SPONCLE musí odhlasovať minimálne 2/3 väčšina prítomných členov. Hlasuje sa spravidla zdvihnutím ruky, ak Zhromaždenie nerozhodne inak.

§ 6

VÝKONNÁ RADA
Výkonná rada je najvyšším výkonným orgánom SPONCLE.
Členmi Výkonnej rady sú predseda SPONCLE, členovia Predsedníctva, členovia Revíznej komisie a čestní členovia SPONCLE. Rada je minimálne trojčlenná.
Zasadnutia Výkonnej rady z poverenia Predsedníctva zvoláva a vedie predseda SPONCLE. Zasadnutia Výkonnej rady sa konajú minimálne jedenkrát do roka.
Výkonná rada je uznášaniaschopná, ak sa jej rokovania zúčastní minimálne polovica jej členov. Uznesenia Výkonnej rady sú pre SPONCLE záväzné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina jej členov.

Výkonná rada:

 • vytvára dlhodobé prognózy a koncepcie aktivít SPONCLE,
 • na základe návrhu Predsedníctva schvaľuje termín zvolania a program rokovania Zhromaždenia SPONCLE,
 • prerokúva a odporúča Zhromaždeniu SPONCLE rozpočet SPONCLE na príslušný rok,
 • vytvára stále alebo dočasné pracovné skupiny alebo komisie z radov členov, menuje ich predsedov.
 • medzi jednotlivými Zhromaždeniami SPONCLE môže zvoliť nového predsedu SPONCLE, ak sa tento vzdá funkcie alebo zomrie. Voľba nového predsedu platí do najbližšieho Zhromaždenia SPONCLE, kedy sa rozhodne o novom predsedovi.

§ 7

PREDSEDNÍCTVO
Predsedníctvo je výkonným orgánom SPONCLE. Riadi činnosť SPONCLE medzi Zhromaždeniami. Vo svojej činnosti sa riadi rozhodnutiami Zhromaždenia.
Predsedníctvo tvoria predseda, podpredseda a členovia Predsedníctva. Počet členov Predsedníctva je vždy nepárny.
Členov Predsedníctva volí Valné zhromaždenie spravidla na štvorročné obdobie, ak sa Zhromaždenie nerozhodne inak. V dobe medzi Zhromaždeniami môže Predsedníctvo kooptovať nových členov, ktorých počet nesmie presiahnuť jednu tretinu zvolených členov Predsedníctva.

Právomoci Predsedníctva:

 • plniť úlohy Zhromaždenia medzi jeho zasadnutiami,
 • riadiť činnosť SPONCLE v zmysle stanov,
 • zabezpečovať výkon funkcií SPONCLE,
 • predkladať rozpočet a plán činnosti SPONCLE Zhromaždeniu na schválenie,
 • poverovať členov Predsedníctva výkonom a riadením jednotlivých činností,
 • prerokúvať správy Revíznej komisie,
 • rozhodovať o prijatí individuálneho alebo kolektívneho člena SPONCLE a taktiež rozhodovať o zrušení tohto členstva,
 • predkladať Zhromaždeniu návrhy na prijatie čestného člena a taktiež návrhy na zrušenie čestného členstva,
 • voliť podpredsedov,
 • predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov, pre prípad voľby predsedu rozhoduje 2/3 väčšinou hlasov,
 • predsedníctvo zasadá spravidla raz za pol roka, zasadnutie zvoláva predseda SPONCLE, no v mimoriadnych prípadoch môže Predsedníctvo zvolať ktorýkoľvek jeho člen.

Práva a povinnosti členov Predsedníctva:

Predseda: koná v mene SPONCLE vo všetkých otázkach. Riadi činnosť SPONCLE a jeho Predsedníctva pri vybavovaní bežných záležitostí, riadi činnosť pracovníkov poverených jednotlivými druhmi činnosti. Vedie rokovania s domácimi a zahraničnými partnermi SPONCLE.

Podpredseda: v plnom rozsahu zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti. V prípade voľby nového predsedu medzi Zhromaždeniami predkladajú návrh na voľbu nového predsedu. Riadia činnosť SPONCLE a jeho Predsedníctva v bežných záležitostiach, riadi a koordinuje činnosť pracovníkov poverených jednotlivými druhmi činnosti a plní ďalšie druhy činností. Zúčastňuje sa rokovaní s domácimi a zahraničnými partnermi.

Členovia predsedníctva: vykonávajú úlohy na základe poverenia predsedu a podpredsedov. Zúčastňujú sa rokovaní s domácimi a zahraničnými partnermi SPONCLE. Počet členov Predsedníctva je minimálne dvojčlenný a maximálne 7 členný.

§ 8

REVÍZNA KOMISIA
Revízna komisia je nezávislým orgánom SPONCLE a jej členovia sú volení Zhromaždením.
Člen Revíznej komisie nesmie byť zároveň členom Predsedníctva a iných orgánov SPONCLE.
Revíznu komisiu tvoria minimálne dvaja členovia.
Predseda Revíznej komisie má právo zúčastňovať sa rokovania Predsedníctva a iných orgánov SPONCLE s hlasom poradným.

Revízna komisia:

 • kontroluje hospodárenie SPONCLE,
 • navrhuje Predsedníctvu opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
 • predkladá Predsedníctvu a Zhromaždeniu správu o jej činnosti,
 • prešetruje sťažnosti, návrhy a oznámenia členov SPONCLE a ďalších osôb alebo organizácií, ktoré sa dotýkajú činnosti SPONCLE,
 • predkladá Zhromaždeniu žiadosti členov o preskúmanie rozhodnutia Predsedníctva o zrušení členstva.

§ 9

ZÁNIK FUNKCIÍ
Funkcie volených orgánov zanikajú:

 • uplynutím funkčného obdobia: uplynutím štvorročného obdobia funkcia voleného orgánu zaniká. Do zvolenia nového orgánu je odstupujúci orgán poverený vykonávať svoju činnosť, najmä pripraviť rokovanie Zhromaždenia.
 • vzdaním sa funkcie: volený člen sa môže vzdať funkcie aj bez uvedenia dôvodu. Rozhodnutie musí písomne oznámiť Predsedníctvu.
 • odvolaním z funkcie: o odvolaní z funkcie rozhodne orgán, ktorého je funkcionár členom. Ak sa vzdá svojej funkcie, alebo je z tejto funkcie odvolaný podpredseda SPONCLE, kooptovaním sa Predsedníctvo doplní na pôvodný počet členov a na najbližšom zasadnutí zvolí nového podpredsedu.

§ 10

FINANČNÉ PROSTRIEDKY, MAJETOK A HOSPODÁRENIE

Majetok SPONCLE tvorí najmä :

 • vlastný majetok a jeho výnosy,
 • výnosy z vlastnej činnosti (edičná, propagačná, prednášateľská, odborná a obchodná),
 • účelové dotácie,
 • ďalšie zdroje (dary, dedičstvo) a pod.

Za správu majetku, hospodárenie a za finančné a ďalšie prostriedky zodpovedajú v rozsahu svojej zodpovednosti orgány, pritom sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi.
Finančné prostriedky sa ukladajú na účet zriadený v slovenskom peňažnom ústave.

§ 11

RIEŠENIE SPOROV
Spory medzi členmi SPONCLE, medzi členmi a orgánmi SPONCLE sa riešia predovšetkým rokovaním za účasti predsedu alebo podpredsedu SPONCLE. Ak nedôjde k zmiereniu, je spor predložený Zhromaždeniu, ktoré rozhodne o spôsobe jeho riešenia. Rozhodnutie Zhromaždenia je konečné. Zhromaždenie môže pre riešenie sporov zvoliť z členov SPONCLE komisiu, ktorá bude trvalým alebo len ad hoc vytvoreným orgánom na riešenie sporov.

§ 12

ZÁNIK SPONCLE
SPONCLE zaniká uznesením Zhromaždenia o zániku SPONCLE. S týmto uznesením musí súhlasiť minimálne 2/3 väčšina prítomných členov. Pri zániku SPONCLE Zhromaždenie poverí komisiu vysporiadaním majetku SPONCLE. V prípade uznesenia o zániku SPONCLE poverí Zhromaždenie jedného alebo viacerých členov vysporiadaním majetku SPONCLE. Likvidátorov volí Zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

§ 13

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Právnymi subjektami, ktoré konajú v mene SPONCLE a v rozsahu svojej pôsobnosti sa zaväzujú, sú:

 • Zhromaždenie,
 • predseda Predsedníctva,
 • podpredsedovia Predsedníctva,
 • ďalší Predsedníctvom poverený člen alebo členovia Predsedníctva.

Kontrola činnosti zo strany verejnosti je zabezpečená tým, že rokovaní všetkých orgánov SPONCLE sa bez obmedzenia môžu zúčastniť zástupcovia masovokomunikačných prostriedkov.
SPONCLE používa pečiatku SPONCLE- kids sport association.
Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia na Zhromaždení členov SPONCLE.