Ako postupovať?
Záujemcovia o príspevok musia doručiť písomnú žiadosť na príspevok, ktorá musí obsahovať základné informácie o žiadateľovi, prehľad realizovaných súťaží a dosiahnutých úspechov, plán aktivít, rozpočet. Formulár na stiahnutie.

O pridelení príspevku rozhoduje komisia v zložení: členovia SPONCLE, zástupca partnera. Príspevok prideľujeme v mesačných dávkach na základe schváleného mesačného vyúčtovania, ktoré musí obsahovať originály účtovných dokladov za príslušné obdobie. Celková výška príspevku je schválená vopred, vyplácaná je však v pravidlených mesačných platbách. Presný harmonogram je určený Zmluvou o spolupráci.

Propagácia partnerstva
Súčasťou spolupráce je propagácia a promo športových aktivít v súčinnosti s podporeným dieťaťom, jeho zástupcami. Propagácia zahŕňa pravidelné informovanie o prebiehajúcich aktivitách dieťaťa formou blogu, statusov na sociálnych sieťach. SPONCLE zabezpečí technické podklady potrebné k realizácii spolupráce.